Privacy Reglement

Fysiotherapie de Rijnhoeve verwerkt persoonlijke gegevens ten behoeve van het kunnen en mogen indienen van declaraties bij uw zorgverzekeraar. Administratieve gegevens. Uw behandelend fysiotherapeut verwerkt ook medische gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Hierop is de nieuwe Pivacywetgeving AVG van toepassing. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Hiertoe is een Privacy Reglement opgesteld.

Vanzelfsprekend gaat uw fysiotherapeut vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De volgende regels zijn hiertoe opgesteld:

 • Wij gaan een behandelovereenkomst met u aan. U geeft toestemming om u te laten behandelen. Deze toestemming mag op ieder moment ingetrokken worden.

 • Naast uw behandelend fysiotherapeut hebben een beperkt aantal andere personen toegang tot uw verwerkte gegevens zoals een waarnemend fysiotherapeut, een eventuele stagiair, een administratief medewerker. Zij hebben geheimhoudingsplicht.

 • U heeft het recht de gegevens die over u verwerkt zijn kosteloos in te zien. Als u vindt dat uw gegevens onjuist verwerkt zijn kunt u dit laten wijzigen door uw behandelend fysiotherapeut.

 • Indien u een afschrift wilt van uw medisch dossier is dat kosteloos mogelijk.

 • Alleen gegevens die relevant zijn voor uw behandeling of de declaratie ervan bij uw zorgverzekeraar worden opgeslagen.

 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel persoonlijk naar u herleidbaar zijn worden deze pas aan de onderzoeker verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft.

 • Persoonlijke gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming gegeven heeft. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

 • Nadat een cliënt behandeld is worden persoonlijke gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Maximaal 15 jaar.

 • U heeft het recht op vernietiging van (een gedeelte van) uw verwerkte gegevens. Wanneer u daarom vraagt moet uw verzoek binnen 3 maanden worden uitgevoerd tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf of omdat een wet verplicht uw gegevens te bewaren.

 • Als u wenst dat bepaalde zorgverleners geen toegang krijgen tot uw gegevens kunt u dat aangeven en bezwaar aantekenen.

 • Indien u vindt dat de praktijk niet op de juiste wijze met uw persoonlijke gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.